РЕЗОЛЮЦІЯ VII НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції» з міжнародною участю (5-7 жовтня 2016 року, м. Харків)

VII Національний конгрес патофізіологів України, присвячений пам'яті академіка НАН України О.О.Мойбенка, пройшов під гаслом "Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції".

У роботі Конгресу взяли участь понад 250 учасників з 13 областей України (з них 64 – делегати), які заслухали та обговорили 10 пленарних, 65 усних і 21 стендову доповідь, а також провели 2 воркшопи.

У рамках Конгресу на 6-ти наукових симпозіумах обговорено такі актуальні проблеми: молекулярно-генетичні і епігенетичні механізми розвитку патологічних процесів і хвороб, сучасні уявлення про патогенез типових патологічних процесів (запалення, аутоімунних уражень, шоку та ін.), експериментальні та клінічно-патофізіологічні аспекти уражень різних органів і систем (серцево-судинної, ендокринної, репродуктивної, нервової та інших), дискусійні питання загальної нозології. Окремий симпозіум було присвячено внеску патологічної фізіології у розв'язання актуальних проблем фармакології, фармакогеноміки і фармакогенетики.

У журналах «Експериментальна і клінічна медицина» та «Український біофармацевтичний журнал» опубліковано 58 статей, у матеріалах Конгресу - 252 тези доповідей, у яких представлено результати досліджень, виконаних науковцями кафедр вищих навчальних медичних закладів, наукових установ НАН України, НАМН України, Міністерства охорони здоров'я України та іншого підпорядкування.

Під час Конгресу проведено круглий стіл з проблем викладання патологічної фізіології. Предметом обговорення став конфлікт інтересів в оцінюванні знань студентів, проведення вільних лекцій з найактуальніших проблем патофізіологічної науки, впровадження і перспективи дистанційного вивчення навчальної дисципліни.

На окремому пленарному засіданні заслухано і обговорено звіти Правління і Ревізійної комісії Наукового товариства патофізіологів України (НТПУ). Відзначено негативну тенденцію до зменшення кількості членів товариства на тлі значного зростання науковців, що захистили дисертацію за спеціальністю патологічна фізіологія.

Делегати від регіональних відділень обрали Президентом НТПУ професора А.М.Гоженка, Правління товариства у кількості 17 осіб і Ревізійну комісію. Членами Президії правління стали професор А.І. Гоженко (президент), професор О.В. Атаман (віце-президент), професор В.Є. Досенко (віце-президент), професор Н.М. Кононенко (віце-президент), академік НАМН, чл.-кор. НАН України професор О.Г. Резніков (голова ради старійшин), професор Р.С. Вастьянов (науковий секретар).

Керуючись основною метою товариства – об'єднувати зусилля його членів для створення оптимальних умов реалізації їхнього творчого потенціалу, намагаючись сприяти науковій розробці актуальних питань теорії медицини і практики охорони здоров'я в галузі патологічної фізіології, беручи до уваги необхідність постійного підвищення професійного рівня членів товариства, усвідомлюючи нагальну потребу в поширенні серед фахівців досягнень медичної науки в галузі патологічної фізіології та суміжних дисциплін, а також в популяризації наукових знань серед населення; переймаючись проблемами підготовки лікарів у вищих навчальних закладах країни і атестації наукових кадрів, учасники і делегати VII Національного конгресу патофізіологів України  ухвалили:

1.        Затвердити звіт Правління НТПУ та Ревізійної комісії НТПУ. Визнати роботу правління Наукового товариства патофізіологів України і Ревізійної комісії НТПУ за звітний період задовільною.

2.        Відзначити досягнення українських учених у розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі експериментальної та клінічної патофізіології, що були представлені у виступах академіка НАМНУ, чл.-кор. НАНУ Резнікова О.Г., академіка НАНУ Гольцева А.М., чл.-кор. НАНУ Сагача В.Ф., чл.-кор. НАНУ Левицького А. П., чл.-кор. НАМНУ Пархоменка О.М., професорів Колесника Ю.М., Гоженка А.І., Кубишкіна А.В., Досенка В.Є., Клименка М.О. Висловити вдячність цим ученим за змістовні та фундаментальні доповіді.

3.        Винести щиру подяку ректору Національного фармацевтичного університету академіку НАНУ, професору Черних В.П., завідувачці кафедри патологічної фізіології професору Кононенко Н.М., завідувачці кафедри патологічної фізіології Харківського національного медичного університету професору Ніколаєвій О.В. та всім членам робочого організаційного комітету за організацію та створені належні умови для успішного проведення Конгресу.

4.        Товариство вважає перспективними наукові дослідження з обґрунтування патогенезу типових патологічних процесів, пропонує акцентувати увагу на подальший розвиток сучасної теорії хвороби, а також на впровадження в наукові розробки принципів клінічної патофізіології. Товариство підтримує практичну спрямованість патофізіологічних досліджень, у тому числі, з патофізіологічного обґрунтування та створення лікарських засобів та удосконалення методів фармакотерапії хвороб. Товариство вважає доцільним впровадження методів молекулярної біології і регенеративної медицини в практику патофізіологічних досліджень. Товариство заохочує дослідження, спрямовані на збереження громадського здоров’я в Україні.

5.        Товариство підтримує розробку і здійснення спільних проектів патофізіологічних і фармацевтичних наукових досліджень, буде сприяти пошуку шляхів інтеграції патологічної фізіології і різних галузей фармації.

6.        Вважати за доцільне зосередити зусилля патофізіологів України на вивчення таких пріоритетних проблем, як:

-                молекулярно-генетичні та системно-інтегративні дослідження;

-                фундаментальні патофізіологічні механізми взаємодії організму і пухлини;

-                патофізіологічні (патогенетичні) аспекти коморбідних захворювань та побічна дія фармакологічних препаратів як джерело розвитку нових патологічних процесів;

-                передпатологічні стани; аналіз теоретичних основ медичної реабілітації на основі вчення про саногенез.

7.        Відзначити наукову та організаційну роботу патофізіологічних товариств міст Києва, Харкова, Одеси, Тернополя, Запоріжжя та Сум.

8.        Порушити клопотання перед Президією НАН України про заснування премії ім. академіка О.О.Мойбенка за видатні досягнення в патофізіології серцево-судинної системи.

9.        Звернутися до керівництва Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України та Українського фізіологічного товариства з пропозицією заснувати Наукові читання ім. академіка О.О. Мойбенка та увічнити його пам'ять присвоєнням його імені Відділу молекулярної і загальної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

10.    За багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність відзначити медаллю імені В.В. Підвисоцького відомих вітчизняних патофізіологів, членів НТПУ професорів О.В.Атамана, В.А.Березовського, Ю.І.Бондаренка, М.О.Клименка, О.І.Сукманського.

11.    Внести до списку почесних членів НТПУ академіка НАН і НАМН України Г.М. Бутенка, чл.-кор. НАМН України В.М. Єльського, професорів Н.К. Казимірко, А.В. Кубишкіна, В.А. Березовського та С.Б. Французову.

12.    Порушити клопотання перед Кабінетом Міністрів України щодо необхідності та першочерговості розширення практики проведення спільних конкурсів наукових та науково-технічних проектів в галузі патофізіології із залученням потенціалу установ НАН, НАМН, МОЗ та МОН України.

13.    Правлінню НТПУ посилити контроль за дотриманням статутних вимог обласними товариствами, сприяти подальшому зростанню чисельності наукового товариства, активізувати взаємодію з українськими науковими товариствами теоретиків та клініцистів

14.    Внести наступні пропозиції щодо організації роботи НТПУ:

-                залучати до роботи у НТПУ тих, хто виконують наукові дослідження та дисертаційні роботи за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія;

-                підготувати пропозиції щодо доповнень до Статуту НТПУ в аспекті створення ради старійшин, ради молодих вчених, терміну головування президента НТПУ до 2-х строків та інших;

-                розробити структуру, створити і забезпечити стале функціонування власного веб-сайту НТПУ, на якому висвітлювати різні аспекти діяльності товариства, роботу регіональних його відділень, Президії та Правління;

-                провести першочергові організаційні заходи, спрямовані на створення сучасного наукового журналу під назвою «Експериментальна та клінічна патофізіологія»;

-                активізувати співпрацю з НАМН та НАН та здійснення спільних проектів.

15.    Членам товариства, що входять до спеціалізованих учених рад, а також виступають офіційними опонентами, виявляти принциповість в оцінюванні дисертацій, що не в повній мірі відповідають паспорту спеціальності 14.03.04 – патологічна фізіологія, не пройшли апробації в науковому середовищі патофізіологів, виконані під керівництвом чи консультуванні учених, що представляють інші спеціальності. У вище наведених випадках, а також при виявленні ознак академічної недоброчесності (плагіату, фальсифікації, фабрикування) члени НТПУ мають право на колективне рецензування викладених у відкритому доступі дисертацій і авторефератів з надсиланням критичних рецензій у спеціалізовані вчені ради, а в разі необхідності – в ДАК МОН України чи інший центральний орган, що опікуватиметься атестацією наукових кадрів;

16.    Вважати пріоритетним напрям діяльності НТПУ щодо визначення змісту і вдосконалення форм викладання патологічної фізіології у вищих навчальних закладах України; кадрового, методичного і матеріального його забезпечення. Створити навчально-методичний посібник з відеопрезентацією практичної частини лабораторного заняття з навчальної дисципліни «Патофізіологія» для студентів за спеціальностями «Медицина», «Фармація», «Стоматологія». Відзначити колектив авторів 4-го доповненого і переробленого видання підручника "Патофізіологія" за ред. М.Н.Зайка, Ю.В.Биця і М.В.Кришталя (Київ, "Медицина", 2014) і професора О.В.Атамана – автора підручника "Патофізіологія" в 2-х томах (Вінниця, "Нова книга", 2014, 2016) за їхній великий внесок у справу підготовки майбутніх лікарів.

17.    Підтримати рішення наради завідувачів кафедр патофізіології ВНМЗ України (круглий стіл «Питання викладання патофізіології»), зокрема такі основні його пункти:

­– розпочати роботу зі створення фонду загальнонаціональної бази наочного та методичного матеріалу (муляжі, тести, лекції, відеофільми, методичні рекомендації, відеоархів класичних експериментальних досліджень та ін.);

 – створити Національний підручник з патологічної фізіології для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації;

– членам товариства активно долучатися до організації і проведення конкурсів студентських наукових робіт і олімпіад з патофізіології. Висловити подяку колективу кафедри патологічної фізіології Запорізького державного медичного університету (зав. – проф. О.В.Ганчева) за участь в організації II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Теоретична медицина" і кафедрі патологічної фізіології Буковинського державного медичного університету (зав. – проф. Ю.Є.Роговий) за проведення протягом двох останніх років заключного туру Всеукраїнської олімпіади з патофізіології

18.    Підтримати освітянські проекти проф. В.Є.Досенка та його колективу щодо поширення найновіших наукових досягнень серед студентів, молодих учених, лікарів із залученням сучасних технічних можливостей і засобів телекомунікації. Сприяти проектам, спрямованим на популяризацію наукових знань і боротьбу з псевдонаукою.

19.    Заохочувати членів товариства до рецензування навчальної і навчально-методичної літератури, до створення баз наочних та методичних матеріалів, презентацій, відеолекцій, відеофільмів з усіх розділів патофізіології. Вважати перспективними дистанційні форми вивчення дисципліни і підготовку до їх впровадження. Вітати розміщення у відкритому доступі (через веб-сайти, OCW та ін.) усіх навчальних і навчально-методичних матеріалів, створених членами товариства.

20.    Провести аналіз типових навчальних програм з патофізіології з урахуванням як рівня сучасної науки, так і потреб якісної підготовки практичних лікарів. Підготувати пропозиції щодо оптимізації чинних навчальних програм, розділивши їх на обов'язкову і факультативну частини і зорієнтувавши їх насамперед на потреби практичної медицини.

21.     Надавати інформаційну та іншу підтримку організаторам щорічних Наукових читань імені О.О.Богомольця (м. Київ), Наукових читань імені В.В. Підвисоцького (м. Одеса), Наукових читань імені М.Н. Зайка (м. Суми).

22.    Рекомендувати головам та членам обласним науковим товариствам патофізіологів брати активну участь в роботі Пленумів та Конгресів НТПУ.

23.    Активізувати міжнародну діяльність товариства. Вивчити можливість як індивідуального, так і колективного членства НТПУ у Міжнародному товаристві патофізіологів (International Society for Patophysiology — ISP). Рекомендувати членам НТПУ взяти участь у роботі VІІІ Міжнародного конгресу патофізіологів у м. Братислава (Словаччина), що відбудеться у вересні 2018 року.

24.    Перейняти досвід організаторів VII Конгресу патофізіологів України щодо пошуку і залучення спонсорів для проведення наукових заходів товариства. Заохочувати співробітництво членів товариства з фармацевтами, сприяти впровадженню у виробництво та медичну практику вітчизняних препаратів, у розробці і вивченні яких брали участь українські патофізіологи. 

25.    Звернутися до Полтавського відділення НТПУ з пропозицією провести у 2018 році черговий пленум Правління товариства. Доручити Правлінню НТПУ визначити місце проведення Конгресу у 2020 році та його наукову тематику.

26.    Висвітлити роботу VІІ Національного конгресу патофізіологів України у «Фізіологічному журналі», «Українському біофармацевтичному журналі», журналі «Експериментальна і клінічна медицина» та “Journal of Education, Health and Sport” (Польща).

27.     Довести резолюцію VII Національного конгресу патофізіологів України до відома НАН та НАМН України, МОЗ України та всіх регіональних відділень НТПУ.

Президент Наукового товариства патофізіологів України

Заслужений діяч науки і техніки України

професор                                                                                                      А.І. Гоженко

 

Науковий секретар НТПУ, професор                                            Р.С. Вастьянов

joomla3x